Sprijin pentru crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii publice la scară mică în teritoriul GAL Ținutul Verde

-Descrierea generală a măsurii-

  Nevoile care pot fi soluționate prin această măsură, identificate la nivel de teritoriu și menționate în Capitolul I din SDL, sunt:
  • N1: Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale şi a creşterii nivelului de trai al acesteia;
  • N2: Pregătirea/calificarea resursei umane în domeniul agricol;
  • N4: Creşterea atractivității zonei în special pentru tineri şi reducerea migraţiei acestora către zonele urbane;
  • N16: Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat public și/sau instalarea sistemelor de supraveghere video;
  • N10: Procesarea produselor agricole şi crearea lanţurilor scurte de comercializare;
  • N17: Îmbunătățirea comunicării instituţionale (autorităţi şi cetăţeni) şi a informării;
  • N20: Crearea/modernizarea și dotarea infrastructurii destinate activităţilor recreative şi de agrement;
  • N21: Construirea de capele mortuare de către unități de cult, autorităţi publice sau de parteneriate ale acestora;
  • N22: Conservarea şi consolidarea identităţii locale, susţinerii şi promovării tradiţiilor locale;
  • N23: Modernizarea și/sau dotarea infrastructurii necesare creșterii capacităţii de furnizare a principalelor servicii pentru comunitate;
  • N24: Sustinerea investiţiilor coerente şi susţinute în infrastructură şi servicii;
  • N26: Conştientizarea populaţiei locale privind importanţa mediului și adaptarea la schimbările climatice;
  Obiectivele de dezvoltare rurală conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
  • (b) Asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice și
  • (c) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă,
  permit Asociației GAL Ținutul Verde sprijinirea dezvoltării și îmbunătățirii infrastructurii publice la scară mică prin Măsura M9/6B, contribuind la prioritățile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013, respectiv:
  • P5 Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic și
  • P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

  Fonduri disponibile pentru Măsura M9/6B: 500.744,01 euro (fonduri FEADR);

  Suma maximă nerambursabilă: 30.144,56 euro/proiect (fonduri FEADR).

  Beneficiari eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M9/6B sunt:

  • UAT-urile și asociațiile acestora conform legislației în vigoare
  • Unități de cult
  • Instituții de învățământ tehnice/agricole;
  • ONG-uri

  În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M9/6B, sunt incluși beneficiarii direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M7/6B, M8/6B.

  Ghidul solicitantului și fișa măsurii

  data publicării: 14.03.2024

  Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea curentă a Ghidului solicitantului (GS) precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

  Documente:

  Nr. Crt.Nume documentDescărcare
  10_Ghidul-solicitantului-M9_6B_vers.-8- Martie 2024Download

  Anexe Ghidul solicitantului:

   
  Nr. Crt.Nume documentDescărcare
  1Anexa_1_Cerere-de-finantare-19.2-7.2_Masura-M9_6B.vers_.-7 Martie 2024Download
  2Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate_DALI - vers. 3-Martie 2024Download
  3Anexa_3_Recomandari_analiza_cost-beneficiuDownload
  4Anexa_4_Contract_de_FinantareDownload
  5Anexa_5_Fisa-masurii-9-Institutii-publice-Tinutul-Verde_ februarie 2023Download
  6Anexa_6_Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3Download
  7Anexa_7_Studiu_potential_socio_economic_de_dezvoltare_zone_ruraleDownload
  8Anexa_8_Model_Hotarare_privind_implementare_proiectDownload
  9Anexa_9_Fisa-de-verificare-a-conformitatii-proiectelor-M9_6B_vers.-7-Martie-2024Download
  11Anexa_10_Fisa-de-verificare-a-eligibiltatii-M9-6B-vers. 7 -martie -2024Download
  12Anexa_11_Fisa-de-verificare-pe-teren-M9_6B_vers.-7-Martie_2024Download
  12Anexa_12_Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-selectie-M9_6B_vers.-7-Martie-2024fDownload
   

  Termen limită de depunere a proiectelor:

  24 mai 2024, ora 16:00

  Au mai rămas:

  00

  zile


  00

  ore