Sprijin pentru crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii publice la scară mică în teritoriul GAL Ținutul Verde

-Descrierea generală a măsurii-

Nevoile care pot fi soluționate prin această măsură, identificate la nivel de teritoriu și menționate în Capitolul I din SDL, sunt:
 • N1: Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale şi a creşterii nivelului de trai al acesteia;
 • N2: Pregătirea/calificarea resursei umane în domeniul agricol;
 • N4: Creşterea atractivității zonei în special pentru tineri şi reducerea migraţiei acestora către zonele urbane;
 • N16: Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat public și/sau instalarea sistemelor de supraveghere video;
 • N10: Procesarea produselor agricole şi crearea lanţurilor scurte de comercializare;
 • N17: Îmbunătățirea comunicării instituţionale (autorităţi şi cetăţeni) şi a informării;
 • N20: Crearea/modernizarea și dotarea infrastructurii destinate activităţilor recreative şi de agrement;
 • N21: Construirea de capele mortuare de către unități de cult, autorităţi publice sau de parteneriate ale acestora;
 • N22: Conservarea şi consolidarea identităţii locale, susţinerii şi promovării tradiţiilor locale;
 • N23: Modernizarea și/sau dotarea infrastructurii necesare creșterii capacităţii de furnizare a principalelor servicii pentru comunitate;
 • N24: Sustinerea investiţiilor coerente şi susţinute în infrastructură şi servicii;
 • N26: Conştientizarea populaţiei locale privind importanţa mediului și adaptarea la schimbările climatice;
Obiectivele de dezvoltare rurală conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
 • (b) Asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice și
 • (c) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă,
permit Asociației GAL Ținutul Verde sprijinirea dezvoltării și îmbunătățirii infrastructurii publice la scară mică prin Măsura M9/6B, contribuind la prioritățile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013, respectiv:
 • P5 Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic și
 • P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

Contribuţia publică nerambursabilă pentru Măsura este de 1.134.544 euro din care:

 • 15% ‐ contribuţia Guvernului României;
 • 85% ‐ contribuţia Uniunii Europene;

Beneficiari eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M9/6B sunt:

 • UAT-urile și asociațiile acestora conform legislației în vigoare
 • Unități de cult
 • Parteneriate între autoritățile publice locale și ONG-uri, parteneriate ale comunelor (ADI);
 • Instituții de învățământ tehnice/agricole;
 • ONG-uri
În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M9/6B, sunt incluși beneficiarii direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M7/6B, M8/6B.

Ghidul solicitantului și fișa măsurii

data publicării: 08.08.2018

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea curentă a Ghidului solicitantului (GS) precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

Documente:

Nr. Crt.Nume documentDescărcare
1Ghidul solicitantului M9/6B - Sprijin pentru crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii publice la scară mică - vers. 4 MAI 2018Download

Anexe Ghidul solicitantului:

Nr. Crt.Nume documentDescărcare
1Anexa 1: Cerere de finanțare M9/6B vers. 4 -MAI 2018Download
2Anexa 2: Studiu de fezabilitate DALIDownload
3Anexa 3: Recomandări analiză cost beneficiuDownload
4Anexa 4: Contract de finanțareDownload
5Anexa 5: Fișa măsurii M9/6BDownload
6Anexa 6: Rezultate finale recensământ populație 2011 Tabelul nr. 3Download
7Anexa 7: Studiu potențial socio-economic de dezvoltare zone ruraleDownload
8Anexa 8: Model hotărâre privind implementare proiectDownload
9Anexa 9: Fișa de verificare a conformității proiecteleor M9/6B - vers. 2 MAI 2018Download
10Anexa 10: Fișa de verificare a eligibilității M9/6B - vers. 2 MAI 2018Download
11Anexa 11: Fișa de verificare pe teren M9/6B - vers. 2 MAI 2018Download
12Anexa 12: Fișa de verificare a criteriilor de selecție M9/6B - vers. 2 MAI 2018Download

Termen limită de depunere a proiectelor:

16 noiembrie 2018, ora 16:00

Au mai rămas:

00

zile


00

ore


00

minute


00

secundeArhivă

Măsura M9/6B