Sprijin pentru o nouă abordare a înființării activităților non-agricole în teritoriul GAL Ținutul Verde

-Descrierea generală a măsurii-

Nevoile care pot fi soluționate prin această măsură, identificate la nivel de teritoriu și menționate în Capitolul I din SDL, sunt:
 • N1: Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale şi a creşterii nivelului de trai al acesteia;
 • N4: Creşterea atractivității zonei în special pentru tineri şi reducerea migraţiei acestora către zonele urbane;
 • N13: Dezvoltare/modernizare întreprinderilor la nivelul teritoriului;
 • N15: Diversificarea activităţilor agricole către activităţi non-agricole şi specializarea forţei de muncă.
Obiectivele de dezvoltare rurală conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
 • (b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice și
 • (c) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă,
permit Asociației GAL Ținutul Verde sprijinirea înființării de activități non-agricole în teritoriu prin Măsura M5/6A contribuind la prioritățile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013, respectiv:
 • P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic;
 • P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale.

Contribuţia publică nerambursabilă pentru Măsura este de 189.091 euro din care:

 • 15% ‐ contribuţia Guvernului României;
 • 85% ‐ contribuţia Uniunii Europene;

Beneficiari eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M5/6A sunt:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unor activități non-agricole de servicii/producție în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun prestarea de activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);
În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M5/6A, sunt incluși beneficiarii direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M1/2A, M2/2A, M3/2B si M4/6A.

Măsura nu este activă


Arhivă

Măsura M5/6A