Sprijin pentru o nouă abordare a dezvoltării activităților non-agricole în teritoriul GAL Ținutul Verde

-Descrierea generală a măsurii-

Nevoile care pot fi soluționate prin această măsură, identificate la nivel de teritoriu și menționate în Capitolul I din SDL, sunt:
 • N1: Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale şi a creşterii nivelului de trai al acesteia;
 • N4: Creşterea atractivității zonei în special pentru tineri şi reducerea migraţiei acestora către zonele urbane;
 • N13: Dezvoltarea/modernizarea întreprinderilor la nivelul teritoriului;
 • N15: Diversificarea activităţilor agricole către activităţi non-agricole (producţie şi servicii) şi specializarea forţei de muncă;
 • N19: Înfiinţarea/dezvoltarea/modernizarea/dotarea serviciilor medicale umane, stomatologice şi veterinare;
Obiectivele de dezvoltare rurală conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
 • (b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice și
 • (c) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă,
permit Asociației GAL Ținutul Verde dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriu prin Măsura M4/6A contribuind la prioritățile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013, respectiv:
 • P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic;
 • P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale

Contribuţia publică nerambursabilă pentru Măsura este de 252.121 euro din care:

 • 15% ‐ contribuţia Guvernului României;
 • 85% ‐ contribuţia Uniunii Europene;

Beneficiari eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M4/6A sunt:

 • Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • Cabinete medicale, stomatologice şi veterinare.
În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M4/6A, sunt incluși beneficiarii direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M1/2A, M2/2A, M3/2B si M5/6A.

Măsura nu este activă


Arhivă

Măsura M4/6A