Sprijin pentru o nouă abordare a dezvoltării activităților non-agricole în teritoriul GAL Ținutul Verde

-Descrierea generală a măsurii-

Nevoile care pot fi soluționate prin această măsură, identificate la nivel de teritoriu și menționate în Capitolul I din SDL, sunt:
 • N1: Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale şi a creşterii nivelului de trai al acesteia;
 • N4: Creşterea atractivității zonei în special pentru tineri şi reducerea migraţiei acestora către zonele urbane;
 • N13: Dezvoltarea/modernizarea întreprinderilor la nivelul teritoriului;
 • N15: Diversificarea activităţilor agricole către activităţi non-agricole (producţie şi servicii) şi specializarea forţei de muncă;
 • N19: Înfiinţarea/dezvoltarea/modernizarea/dotarea serviciilor medicale umane, stomatologice şi veterinare;
Obiectivele de dezvoltare rurală conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
 • (b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice și
 • (c) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă,
permit Asociației GAL Ținutul Verde dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriu prin Măsura M4/6A contribuind la prioritățile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013, respectiv:
 • P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic;
 • P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale

Contribuţia publică nerambursabilă pentru Măsura este de 252.121 euro din care:

 • 15% ‐ contribuţia Guvernului României;
 • 85% ‐ contribuţia Uniunii Europene;

Beneficiari eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M4/6A sunt:

 • Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • Cabinete medicale, stomatologice şi veterinare.
În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M4/6A, sunt incluși beneficiarii direcți/indirecți menționați în cadrul măsurilor: M1/2A, M2/2A, M3/2B si M5/6A.

Ghidul solicitantului și fișa măsurii

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea curentă a Ghidului solicitantului (GS) precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

Documente:

Nr. Crt. Nume document Descărcare
1 Fișa măsurii M4/6A DEZVOLTARE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE SDL - rev.1 2017 Download
2 Ghidul solicitantului M4/6A DEZVOLTARE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE - vers. 2 - septemebrie 2017 Download

Anexe Ghidul solicitantului:

Nr. Crt. Nume document Descărcare
1 Anexa 1: Cerere de finanțare M4/6A Download
2 Anexa 2.1 STUDIUL de FEZABILITATE HG28 Download
3 Anexa 2.2 STUDIUL de FEZABILITATE HG907 Download
4 Anexa 2.3 STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B Download
5 Anexa 2.4 STUDIUL de FEZABILITATE Anexa C Download
6 Anexa 2.5 STUDIUL de FEZABILITATE Proiectii financiare si indicatori financiari Download
7 Anexa 3 Model Contract de Finantare Download
8 Anexa 4 Fisa masurii - 4 Dezvoltare activitati non - agricole Download
9 Anexa 5.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica Download
10 Anexa 5.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) Download
11 Anexa 5.3 Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate Download
12 Anexa 5.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02 Download
13 Anexa 6 Lista codurilor CAEN eligibile M4 cu prioritizare Download
14 Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile M4 dotare Download
15 Anexa 8 Lista ariilor naturale protejate Download
16 Anexa 9 Instructiuni evitare conditii artificiale Download
17 Anexa 10 Fisa de verificare a conformitatii proiectelor M4/6A - vers. 1 - septembrie 2017 Download
18 Anexa 11 Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate a proiectului M4/6A - vers. 2 - septembrie 2017 Download
19 Anexa 12 Fisa de verificare pe teren M4/6A - vers. 1 - septembrie 2017 Download
20 Anexa 13 Fisa de verificare a criteriilor de selectie M4/6A - vers. 1 - septembrie 2017 Download

Termen limită de depunere a proiectelor:

22 decembrie 2017, ora 16:00

Au mai rămas:

00

zile


00

ore


00

minute


00

secunde