Sprijin pentru o nouă abordare a procesului de modernizare a fermelor mici în teritoriul GAL Ținutul Verde

-Descrierea generală a măsurii-

Nevoile care pot fi soluționate prin această măsură, identificate la nivel de teritoriu și menționate în Capitolul I din SDL, sunt:
 • N1: Reducerea gradului de sărăcie a populaţiei locale şi a creşterii nivelului de trai al acesteia;
 • N2: Pregătirea/calificarea resursei umane în domeniul agricol;
 • N3: Creșterea competitivității în agricultură;
 • N4: Creşterea atractivității zonei în special pentru tineri şi reducerea migraţiei acestora către zonele urbane;
 • N7: Încurajarea fermelor mici şi medii;
 • N8: Sprijinirea apicultorilor, legumicultorilor şi pomicultorilor în promovarea investiţiilor și în integrarea producţiei cu procesarea la nivelul fermei;
 • N9: Modernizarea fermelor şi alinierea la standardele de funcţionare ale UE (în special pe condiţiile de mediu);
 • N10: Procesarea produselor agricole şi crearea lanţurilor scurte de comercializare;
 • N12: Dotarea cu tehnologii, maşini şi utilaje performante în agricultură; N 14: Întinerirea generaţiei de fermieri;
 • N25: Încurajarea realizării irigaţiilor la nivel de fermă pentru a asigura stabilitatea recoltelor;
 • N26: Conştientizarea populaţiei locale privind importanţa mediului și adaptarea la schimbările climatice.
Obiectivele de dezvoltare rurală conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, art. 4:
 • (a) Favorizarea competitivităţii agriculturii și
 • (b) Asigurarea gestionării durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice,
permit Asociației GAL Ținutul Verde modernizarea fermelor mici în teritoriu prin Măsura M2/2A contribuind la prioritățile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013, respectiv:
 • P2. Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor;
 • P5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon şi rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar şi silvic;

Contribuţia publică nerambursabilă pentru Măsura este de 147.485 euro din care:

 • 15% ‐ contribuţia Guvernului României;
 • 85% ‐ contribuţia Uniunii Europene;

Beneficiari eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M2/2A sunt:

 • fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică conform definiției relevante, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
În categoria beneficiarilor eligibili în cadrul măsurii M2/2A, sunt incluși beneficiarii direcți / indirecți menționați în cadrul măsurilor: M1/2A, M3/2B, M4/6A, M5/6A şi M6/1B.

Ghidul solicitantului și fișa măsurii

data publicării: 08.08.2018

Puteți vizualiza VARIANTA aplicabilă în sesiunea curentă a Ghidului solicitantului (GS) precum și Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos.

Documente:

Nr. Crt. Nume document Descărcare
1 Ghidul solicitantului M2/2A FERME MICI - vers. 3 MAI 2018 Download

Anexe Ghidul solicitantului:

Nr. Crt. Nume document Descărcare
1 Anexa 1: Cerere de finantare 19.2-6.3_Masura M2_2A Download
2 Anexa 2: Fișa măsurii M2/2A Download
3 Anexa 3: Planul de afaceri Download
4 Anexa 4: Decizia de finanțare Download
5 Anexa 5: Coeficienti Productie Standard 2013 (aplicabil de la 01 ianuarie 2018) Download
6 Anexa 6: Areale STP Download
7 Anexa 7: Ordin nr. 397/2003 Download
8 Anexa 8: Ordin nr. 247/2012 Download
9 Anexa 9: Codul bunelor practici agricole Download
10 Anexa 10: Calculator cod bune practici agricole Download
11 Anexa 11: Metodologie Studiu potențial agricol site 2017 Download
12 Anexa 11: Potențial producție vegetală și zootehnie - județele Argeș și Olt Download
13 Anexa 12: Lista raselor autohtone indigene eliberată de ANZ Download
14 Anexa 13: Lista Asociațiilor acreditate de ANZ Download
15 Anexa 14: Lista UAT din zonele cu constrângeri specifice Download
16 Anexa 15: Lista UAT din zonele cu constrângeri semnificative Download
17 Anexa 16: Instrucțiuni evitare creare condiții artificiale Download
18 Anexa 17: Fișa de verificare a conformității M2/2A - vers. 2 MAI 2018 Download
19 Anexa 18: Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate a proiectului M2/2A - vers. 3 MAI 2018 Download
20 Anexa 19: Fișa de verificare pe teren M2/2A - vers. 2 MAI 2018 Download
21 Anexa 20: Fișa de verificare a criteriilor de selecție M1/2A - vers. 2 MAI 2018 Download

Termen limită de depunere a proiectelor:

16 noiembrie 2018, ora 16:00

Au mai rămas:

00

zile


00

ore


00

minute


00

secundeArhivă

Măsura M2/2A