Consiliul director este organul de conducere al Asociației GAL Ținutul Verde care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, și care, în activitatea desfăşurată, emite decizii. Membrii Consiliului director sunt aleşi din rândul reprezenţilor membrilor în cadrul Adunării Generale, cu respectarea procentului de maximum 25% pentru membrii care reprezintă oraşul și parteneri economici privaţi, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile vor reprezenta cel puţin 51% la nivel decizional. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara Asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa.

Consiliul director este format din 5 membri, numiţi de Adunarea Generală pe un mandat de 4 ani:

 

Nr.

Crt.

Denumire membruNume si prenume reprezentantUAT sediu
1.DATA STARTER MANAGEMENT SRLGELCĂ MARIANComuna Bârla
2.MANEA IONEL “AGRICULTURĂ” ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂMANEA IONELComuna Hârseşti
3.NUŢĂ C. ION PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂNUŢĂ IONComuna Miroşi

 

Adunarea Generală are posibilitatea să revoce şi să aleagă componenţa Consiliului Director la fiecare dintre întrunirile sale.

Consiliul director este condus de un Preşedinte respectiv domnul GELCĂ MARIAN. In cazurile în care Presedintele, din motive obiective nu-si poate exercita prerogativele, preia conducerea Vicepresedintele respectiv domnul MANEA IONEL.

Preşedintele si Vicepresedintele sunt alesi prin vot secret de membrii Consiliului director din cadrul lor, iar mandatul acestora este de 4 ani.

Fiecare membru al Consiliului director are dreptul la un singur vot.

Mandatul membrilor Consiliului director încetează înainte de expirarea duratei pentru care au fost aleşi, prin demisie, deces, revocare, pierderea calităţii de membru al Asociaţiei de către persoana juridică pe care o reprezintă sau pierderea calităţii de reprezentant al unui membru al Asociaţiei în cadrul Adunării Generale prin revocare sau prin orice altă modalitate.

Consiliul Director gestioneaza activitatea Asociatiei, in conformitate cu scopurile pentru care aceasta a fost constituita.

Consiliul Director are următoarele atribuţii şi competenţe:

 1. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectele Asociaţiei;
 2. aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei, inclusiv evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale angajaţilor ;
 3. alege dintre membrii sai un Presedinte si un vicepreşedinte ,prin vot secret,cu majoritate simpla;vicepresedintele va asigura îndeplinirea atribuţiilor specifice preşedintelui în cazul în care intervine vacantarea acestei funcţii , în cazul în care preşedintele se află în imposibilitate obiectiva de a-şi exercita funcţia sau la mandatul expres al acestuia;
 4. aprobă Programul de achiziţii;
 5. aproba la propunerea aparatului administrativ diverse rapoarte realizate in activitatea curenta;
 6. încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei prin Presedinte sau Vicepresedinte;
 7. stabileste criteriile de eligibilitate si grilele de acordare a punctajelor pentru selectia proiectelor care vor fi promovate si implementate direct de catre Asociatie sau in actiunea acesteia ca organism intermediar special de selectie,in relatia care se stabileste intre beneficiarii fondurilor si AFIR;
 8. pregateste sedintele Adunarii Generale ordinare si extraordinare si se ingrijeste de buna desfasurare;
 9. efectuiaza toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale a Asociatiei si indeplinirea obiectivelor de activitate prevazute de statutul asociatiei;
 10. selecteaza potrivit regulilor stabilite de Adunarea Generala tertii colaboratori;
 11. primeste cereri de aderare a viitorilor membrii ai Asociatiei;
 12. Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.
 13. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.