Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor (membrii fondatori si membrii aderenti) care, în activitatea desfăşurată, adoptă hotărâri.

ac

Prin votul exprimat de imputerniciti in cadrul Adunarii Generale se prezuma ca acestia exprima interesele si vointa persoanelor juridice pe care le reprezinta-acolo unde este cazul.
Competenta Adunarii generale cuprinde:
a) aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale GAL Ţinutul Verde;
b) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director prin vot secret;
c) stabilirea strategiei şi a obiectivelor Asociaţiei;
d) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Asociatiei
e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
f) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
g) înfiinţarea de sucursale în teritoriul GAL;
h) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
i) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
j) aprobarea cuantumului taxei de înscriere, precum şi a cotizaţiei anuale datorată de către membrii Asociaţiei la propunerea Consiliului director;
k) oricare alte dispoziţii prevăzute în lege sau în statut.

Adunarea Generală este prezidata de Presedintele Consiliului Director, se întruneşte o dată pe an in sedinta ordinara sau ori de câte ori este necesar în sesiune extraordinară.
In cazul in care Presedintele Consiliului Director, din diverse motive obiective, nu poate fi prezent la sedinta Adunarii Generale, aceasta este condusa de Vicepresedintele Consiliului Director, caz in care hotararile vor fi semnate de acesta.
Adunarea Generala are drept de control permanent asupra Consiliului Director, asupra cenzorului si asupra Compartimentului Administrativ.