Anunț privind măsurile de finanțare ce urmează a fi active în anul 2023

Anunț privind măsurile de finanțare ce urmează a fi active în anul 2022
16 mai 2022
Dotarea atelierului scolar din cadrul Liceului Tehnologic Costesti cu un echipament specific – tractor cu remorca
30 ianuarie 2023
Anunț privind măsurile de finanțare ce urmează a fi active în anul 2022
16 mai 2022
Dotarea atelierului scolar din cadrul Liceului Tehnologic Costesti cu un echipament specific – tractor cu remorca
30 ianuarie 2023

Prin Strategia de Dezvoltare a Asociației GAL Ținutul Verde vor fi active începând cu luna Martie a anului 2023 următoarele măsuri:

MĂSURA M9/6B – Sprijin pentru crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii publice la scară mică în teritoriul GAL Ținutul Verde.

Beneficiari eligibili:

 • UAT-urile și asociațiile acestora, conform legislației naționale în vigoare;
 • Unități de cult;
 • Instituții de învățământ tehnice/agricole;
 • ONG-uri;

Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile:

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale și/sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 • Amenajarea spațiilor publice locale (de ex. parcuri, terenuri de joc, piste de carting, etc.);
 • Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea lor cu echipamente necesare;
 • Îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat public și/sau instalarea sistemelor de supraveghere;
 • Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale, piețe locale;
 • Crearea/modernizarea/dotarea infrastructurii de comunicare, informare între autorități publice și cetățeni (ex: posturi de radio local, tipografie locală, etc.)
 • Dotarea atelierelor şcolare cu utilaje agricole şi echipamente specifice;
 • Construire/modernizarea/reabilitarea/dotarea inclusiv eficientizarea energetică a clădirilor (sedii UAT, dispensare veterinare, dispensare umane, unități de învățământ și alte clădiri de utilitate publică);
 • Construcția sau reabilitarea de capele mortuare;
 • Conservarea patrimoniului imaterial cum ar fi muzica, folclor, etnologie, etnografie.

Fonduri disponibile pentru Măsura M9/6B: 500.743,18 euro (fonduri FEADR);

Valoarea eligibilă aferentă unui proiect este de maxim 30.144,56 euro (fonduri FEADR)

MĂSURA M7/6B – Sprijin pentru o nouă abordare a infrastructurii sociale în teritoriul GAL Ținutul Verde

 Beneficiari eligibili:

 • Entităţi private/publice – Ex: ADI, primărie, ONG, şcoli, operatori privaţi (dar fără a obţine venit din aceste activităţi), stabilite prin fişa măsurii din SDL, cu respectarea prevederilor din Reg. UE 1305/2013, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanţare;
 • GAL-ul pentru anumite operaţiuni de interes public pentru comunitate şi teritoriul respectiv identificate în SDL, pentru care niciun alt solicitant nu şi-a manifestat interesul în cadrul primului apel lansat. În situaţia în care GAL-ul este beneficiarul proiectului, evaluarea acestora se va externaliza către o entitate independentă.

Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile:

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale și / sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

Construirea sau reconstruirea, modernizarea, dotarea următoarelor tipuri:

A. infrastructuri sociale/servicii sociale  fără cazare:

 • Centre de zi pentru persoane vârstnice;
 • Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă;
 • Servicii în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilităţi
 • Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi
 • Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi;
 • Centre de zi pentru familie cu copii;
 • Centre de zi pentru victimele violenţei în familie şi agresori
 • Centre de informare şi consiliere pentru victimele violenţei domestice de tip linie telefonică de urgenţă (help-line) cu program continuu;
 • Centre de zi pentru persoane toxico-dependente, pentru persoane cu diferite adicţii: droguri, alcool, alte substanţe toxice, etc
 • Centre de zi pentru victimele traficului de persoane
 • Centre de zi pentru persoanele fără adăpost
 • Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie
 • Servicii de intervenţie în stradă pentru persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicţii, victime ale violenţei în familie, victime ale dezastrelor naturale, etc
 • Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie.

B. Infrastructurile aferente unităților sociale cu cazare/ găzduire pe perioadă temporară/ determinată și serviciile sociale aferente (ex.: locuințe protejate, centre maternale, centre de primire în regim de urgență a victimelor violenței domestice etc.)

Fonduri disponibile pentru Măsura M9/6B: 184.790,16 euro (fonduri EURI);

Valoarea eligibilă aferentă unui proiect poate fi cuprinsă între 5.000 și 92.395,08 euro (fonduri EURI)

Informații detaliate privind accesarea fondurilor aferente măsurilor vor fi cuprinse în Ghidurile Solicitantului elaborate de Asociația GAL Ținutul Verde ce vor fi disponibile atât pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro cât și la sucursala Asociației din Comuna Bârla, sat Bârla, str. Principală, nr. 106, județul Argeș, tel: 0744756732, e-mail: galtinutulverde@gmail.com, la momentul lansării apelului de selecție.

Download PDF: Anunt privind masurile de finantare ce urmeaza a fi active in anul 2023