Măsura M6/1B Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii prin încurajarea constituirii și promovării formelor asociative

în teritoriul GAL Ținutul Verde

Măsura M9/6B Sprijin pentru crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii publice la scara mica în teritoriul GAL Ținutul Verde

 – varianta detaliată –

 Numărul de referință al apelului de selecție: 1/2020

Asociatia GAL Tinutul Verde, finantată prin Programul LEADER din PNDR, in conformitate cu prevederile Sub-măsurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, anunță lansarea apelului de selecție nr. 1 pentru anul 2020 în perioada 27.02.2020 – 18.09.2020 pentru măsurile:

Alocare totală SDLdin care

Alocare sesiune curentă

Măsura M6/1B Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii prin încurajarea constituirii și promovării formelor asociative în teritoriul GAL Ținutul Verde37.000 euro37.000 euro
Măsura M9/6B Sprijin pentru crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii publice la scara mica în teritoriul GAL Ținutul Verde1.212.636 euro89.336,09 euro

 

Data lansării apelului de selecție: 27.02.2020Data limită de depunere a proiectelor: 18.09.2020

 

Depunerea proiectelor se va face la Sucursala Asociației GAL Tinutul Verde, Comuna Bârla, sat Bârla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş, în perioada 27.02.2020 – 18.09.2020, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:30 – 16:30, iar in data de 18 septembrie 2020 in intervalul orar 09:30 – 16:00.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 18 septembrie 2020, orele 16:00, modalitatea de desfășurare a sesiunii de depunere a proiectelor este continuă, de la data lansării apelului de selecție.

Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii aferente unei măsuri se oprește înainte de termenul limită prevăzut în apelul de selecţie, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent perioadei respective, excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase ajunge la 200% din nivelul alocării sesiunii aferente măsurii, cu excepția primelor 10 zile calendaristice din fiecare etapă de depunere, când oprirea depunerilor de proiecte nu este condiționată de atingerea plafonului de 200% din nivelul alocării sesiunii.

Fondurile disponibile alocate în sesiune:

Măsura M6/1B Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii prin încurajarea constituirii și promovării formelor asociative în teritoriul GAL Ținutul Verde, fonduri disponibile alocate în sesiune în valoare de 37.000 euro.

Valoarea sprijinului public nerambursabil este de 37.000 euro.

Vor fi finantate proiecte cu valoarea între 5.000 – 37.000 euro.

Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus.

Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală.

Intensitatea sprijinului este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri, atunci costurile sunt acoperite din măsura M6/1B, în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri.

Măsura M9/6B – Sprijin pentru crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii publice la scară mică  în teritoriul GAL Ținutul Verde, fonduri disponibile alocate în sesiune în valoare de 89.336,09 euro.

Valoarea sprijinului public nerambursabil este de 60.000 euro/proiect.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică , negeneratoare de venit și de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.

Modelul de CERERE de FINANTARE (versiune editabilă), pe care trebuie sa-l utilizeze solicitantii este publicat pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro (meniul: Apeluri de selecție și calendare lansare Apeluri active). Cererea de Finantare trebuie insotita de anexele prevazute in modelul standard, anexele cererii de finantare fac parte integrante din aceasta.

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului, in conformitate cu cerintele Fisei Masurii din SDL si ale Ghidului Solicitantului, inclusiv cele în vederea punctării criteriilor de selecție, se regăsesc în Ghidul Solicitantului pentru fiecare masura și sunt publicate pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro (meniul: Apeluri de selecție și calendare lansare Apeluri active).

Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv metodología de verificare a acestora sunt conform formularelor E1.2.1L “Fisa de verificare a conformitatii”, respectiv E1.2L “Fisa de verificare a eligibilitatii”, publicate pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro (meniul: Apeluri de selecție și calendare lansare Apeluri active).

 Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL este in conformitate cu prevederile din Regulamentul procesului de selecție și al procesului de soluţionare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Ținutul Verde 2014 – 2020  (anexa  la Ghidul Solicitantului), regulament publicat pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro (meniul: Informaţii utile – Proceduri de lucru), atributiile Comitetului de Selectie si componenta fiind elaborate avand in vedere prevederile capitolului XI – “Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL“ din Strategia de Dezvoltare Locala, publicata pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro.

 Criteriile de selectie, in cadrul fiecarei masurii, cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect si criteriile de departajare ale proiectelor cu acelasi punctaj, inclusiv metodología de verificare a acestora sunt cele prevazute in formularul “Fisa de verificare a criteriilor de selectie” publicata pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro meniul : Apeluri de selecție şi calendare lansare Apeluri active).

Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie:

După încheierea procesului de evaluare şi selecţie şi după caz, a celei de departajare, Comitetul de Selecţie a Proiectelor va emite un Raport de Selecţie, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie.

Raportul de Selecţie va fi semnat de toţi membrii prezenţi ai Comitetului de Selecţie a Proiectelor si de catre reprezentantul legal/presedintele GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens. Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care supervizează procesul de selecție. Reprezentantul CDRJ va menționa pe Raportul de selecție faptul că GAL a respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și dispozițiile minime obligatorii privind asigurarea transparenței apelului de selecție respectiv, așa cum sunt menționate în Ghidul de Implementare aferent Submăsurii 19.2. Semnătura reprezentantului CDRJ pe Raportul de selecție validează conformitatea procesului de selecție față de prevederile din SDL. În cazul în care, conform prevederilor statutare, este mandatată o altă persoană (diferită de reprezentantul legal) din partea oricărei entități juridice participante la procesul de selecție (inclusiv GAL) să avizeze Raportul de selecție, la dosarul administrativ al GAL trebuie atașat documentul prin care această persoană este mandatată în acest sens.

GAL va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie prin publicarea pe pagina proprie de web a Raportului de Selecţie. Raportul de selecție se întocmește întermen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării. În baza acestuia, GAL va transmite rezultatele selecţiei către solicitanţi. Solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile vor fi notificaţi de către GAL privind rezultatul verificării cererilor de finanțare.

Notificările vor fi transmise în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea Raportului se selecție de GAL prin fax/posta/email, cu confirmare de primire din partea solicitanţilor. Notificările transmise solicitanţilor trebuie să conţină motivele pentru care proiectele nu au fost selectate – se vor menţiona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie – precum şi perioada de depunere şi soluţionare a contestaţiilor.

Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune de cereri de proiecte se va face avându-se în vedere că termenul de evaluare lunară/trimestrială a proiectelor este, după caz de maximum 20, respectiv 50 de zile lucrătoare de la sfârșitul lunii/trimestrului respectiv. În cazul în care numărul proiectelor depude este prea mare și evaluarea în termen nu este posibilă, Consiliul Director/AGA poate aproba prelungirea termenuluide evaluare lunară/trimestrială.

Datele de contact ale Asociatiei GAL TINUTUL VERDE, unde solicitantii pot obtine informaţii detaliate :

Luni – Vineri,  intervalul orar : 12:00 – 18:00; Adresa: Comuna Bârla, sat Bârla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş; Telefon: 0744756732 Fax: 0374 093104; e-mail : galtinutulverde@gmail.com

PRAGUL MINIM DE SELECȚIE a proiectelor pentru măsura M6/1B este de 15 puncte.

PRAGUL MINIM DE SELECȚIE a proiectelor pentru măsura M9/6B este de 15 puncte

Preşedinte

GELCĂ MARIAN

Anunț privind reluarea apelului de selecție nr. 1/2020

Începând cu data de 18.05.2020 se reia depunerea proiectelor pentru ”Măsura M6/1B Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii prin încurajarea constituirii și promovării formelor asociative în teritoriul GAL Ținutul Verde” și ”Măsura M9/6B Sprijin pentru crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii publice la scara mica în teritoriul GAL Ținutul Verde”.

Conform Notei nr.235393 din 14.05.2020 transmisă de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru PNDR, perioada de depunere a proiectelor se prelungeste până la data de 10 Noiembrie 2020 orele 16:00 (cu zilele lucrătoare de la suspendarea temporară a depunerii proiectelor respectiv 23.03.2020 și până la reluarea depunerii proiectelor respectiv 18.05.2020).

Informațiile prezentate în cadrul Anunțului privind lansarea apelului de selecție nr. 1/2020 precum si documentele aferente apelului (Ghid, anexe, etc.), cu excepția datei limită de depunere a proiectelor, rămân valabile.

Manager GAL Ținutul Verde

Pană Ion


Descarca PDF: Anunt reluare apel selectie 1_2020