~ anunț privind lansarea și depunerea proiectelor~

Începând cu data de 15.08.2018 este lansat Apelul de selecție nr. 1/2018 pentru următoarele măsuri din SDL:

Termen limită de depunere a proiectelor:

16 noiembrie 2018, ora 16:00

Au mai rămas:

00

zile


00

ore


00

minute


00

secundeAnunț privind lansarea apelului de selecție nr. 1/2018

Asociatia GAL Tinutul Verde, finantată prin Programul LEADER din PNDR, in conformitate cu prevederile Sub-măsurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală",anunță lansarea apelului de selecție nr. 1 pentru anul 2018 în perioada 15.08.2018 – 16.11.2018 pentru următoarele măsuri:
Alocare totală SDLdin careAlocare sesiune curentă
Măsura M1/2A Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii în teritoriul GAL Ținutul Verde501.934 euro102.065 euro
Măsura M2/2A Sprijin pentru o nouă abordare a procesului de modernizare a fermelor mici în teritoriul GAL Ținutul Verde143.000 euro39.000 euro
Măsura M6/1B Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii prin încurajarea constituirii și promovării formelor asociative în teritoriul GAL Ținutul Verde63.047 euro63.047 euro
Măsura M7/6B Sprijin pentru o noua abordare a infrastructurii sociale în teritoriul GAL Ținutul Verde189.091 euro189.091 euro
Măsura M8/6B – Sprijin pentru o noua abordare a incluziunii sociale a cetățenilor aparținând minorității rome în teritoriul GAL Ținutul Verde37.818 euro37.818 euro
Măsura M9/6B - Sprijin pentru crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii publice la scară mică în teritoriul GAL Ținutul Verde1.136.594 euro299.800 euro
 
Data lansării apelului de selecție: 15.08.2018Data limită de depunere a proiectelor: 16.11.2018
 

Depunerea proiectelor se va face la Sucursala Asociației GAL Tinutul Verde, Comuna Bîrla, sat Bîrla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş, în perioada 15.08.2018 – 16.11.2018, de luni pana vineri, în intervalul orar 09:30 – 16:30, iar in data de 16 noiembrie 2018 in intervalul orar 09:30 – 16:00.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este16 noiembrie 2018, orele 16:00, modalitatea de desfășurare a sesiunii de depunere a proiectelor este continuă, de la data lansării apelului de selecție.

Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii aferente unei măsuri se oprește înainte de termenul limită prevăzut în apelul de selecţie, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent perioadei respective, excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase ajunge la 200% din nivelul alocării sesiunii aferente măsurii, cu excepția primelor 10 zile calendaristice din fiecare etapă de depunere, când oprirea depunerilor de proiecte nu este condiționată de atingerea plafonului de 200% din nivelul alocării sesiunii.

Fondurile disponibile alocate în sesiune pentru cele sase măsuri:

 

1.Măsura M1/2A Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii în teritoriul GAL Ținutul Verde, fonduri disponibile alocate în sesiune în valoare de 102.065 Euro.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si valoarea maximă eligibilă nu va depasi 102.065 euro/proiect.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20% pentru fiecare criteriu indeplinit, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90%, in cazul:

 1. Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, conform anexa II a R(UE) 1305);
 2. Investitiilor colective si al proiectelor integrate;
 3. Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
 4. Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 și 29 din R(UE) nr. 1305/2013;
 5. Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;
Intensitatea maxima a sprijinului nerambursabil combinat nu poate depasi 70% in cazul exploatatiilor cu dimensiunea economica mai mare de 500.000 SO. 

 1. Măsura M2/2A Sprijin pentru o nouă abordare a procesului de modernizare a fermelor mici în teritoriul GAL Ținutul Verde, fonduri disponibile alocate în sesiune în valoare de 39.000 euro.

Valoarea sprijinului public nerambursabil este de:

- 13.000 de euro pentru o exploatație agricolă

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

- 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;

- 25% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 100%.

 1. Măsura M6/1B Sprijin pentru o nouă abordare de dezvoltare a agriculturii prin încurajarea constituirii și promovării formelor asociative în teritoriul GAL Ținutul Verde, fonduri disponibile alocate în sesiune în valoare de 63.047 euro.

Valoarea sprijinului public nerambursabileste de 63.047 euro.

Vor fi finantate proiecte cu valoarea între 5.000 - 63.047 euro.

Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus.

Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală.

Intensitatea sprijinului este de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri, atunci costurile sunt acoperite din măsura M6/1B, în conformitate cu intensitatea sprijinului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri.

 

 1. Măsura M7/6B Sprijin pentru o noua abordare a infrastructurii sociale în teritoriul GAL Ținutul Verde, fonduri disponibile alocate în sesiune în valoare de 189.091 euro.

Valoarea sprijinului public nerambursabil este de 189.091 euro.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până la 100% astfel:

 • pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;
 • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;
 • pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.

Valoarea eligibilă aferentă unui proiect poate fi cuprinsă între 5.000 și 189.091 de euro (sumă nerambursabilă).

Se aplică regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013.

 

 1. Măsura M8/6B – Sprijin pentru o noua abordare a incluziunii sociale a cetățenilor aparținând minorității rome în teritoriul GAL Ținutul Verde, fonduri disponibile alocate în sesiune în valoare de 37.818 euro.

Valoarea sprijinului public nerambursabil este de 37.818 euro.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până la 100% astfel:

 • pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;
 • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;
 • pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.

Valoarea eligibilă aferentă unui proiect poate fi cuprinsă între 5.000 și 37.818 de euro (sumă nerambursabilă).

Se aplică aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013.

 

 1. Măsura M9/6B - Sprijin pentru crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii publice la scară mică în teritoriul GAL Ținutul Verde, fonduri disponibile alocate în sesiune în valoare de 299.800 euro.

Valoarea sprijinului public nerambursabil este de 60.000 euro/proiect.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică , negeneratoare de venit și de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.

Modelul de CERERE de FINANTARE(versiune editabilă), pe care trebuie sa-l utilizeze solicitantii este publicat pe pagina web a GALwww.galtinutulverde.ro(meniul: Apeluri de selecție și calendare lansareApeluri active).Cererea de Finantare trebuie insotita de anexele prevazute in modelul standard, anexele cererii de finantare fac parte integrante din aceasta.

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului, in conformitate cu cerintele Fisei Masurii din SDL si ale Ghidului Solicitantului, inclusiv cele în vederea punctării criteriilor de selecție, se regăsesc în Ghidul Solicitantului pentru fiecare masura și sunt publicate pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro (meniul: Apeluri de selecție și calendare lansare Apeluri active).

Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv metodología de verificare a acestora sunt conform formularelor E1.2.1L “Fisa de verificare a conformitatii”, respectiv E1.2.2L “Fisa de verificare a eligibilitatii”, publicate pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro(meniul: Apeluri de selecție și calendare lansare Apeluri active).

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL este in conformitate cu prevederile din Regulamentul procesului de selecție și al procesului de soluţionare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Ținutul Verde 2014 – 2020 (anexa la Ghidul Solicitantului), regulament publicat pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro (meniul: Informaţii utile– Proceduri de lucru), atributiile Comitetului de Selectie si componenta fiind elaborate avand in vedere prevederile capitolului XI – “Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL“ din Strategia de Dezvoltare Locala, publicata pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro (meniul: Apeluri de selecție și calendare lansare Apeluri active).

Criteriile de selectie, in cadrul fiecarei masurii, cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect si criteriile de departajare ale proiectelor cu acelasi punctaj, inclusiv metodología de verificare a acestora sunt cele prevazute in formularul “Fisa de verificare a criteriilor de selectie” publicata pe pagina web a GAL www.galtinutulverde.ro meniul :Apeluri de selecție şi calendare lansare Apeluri active).

Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie:

După încheierea procesului de evaluare şi selecţie şi după caz, a celei de departajare, Comitetul de Selecţie a Proiectelor va emite un Raport de Selecţie, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie.

Raportul de Selecţie va fi semnat de toţi membrii prezenţi ai Comitetului de Selecţie a Proiectelor si de catre reprezentantul legal/presedintele GALsau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens. Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care supervizează procesul de selecție. Reprezentantul CDRJ va menționa pe Raportul de selecție faptul că GAL a respectat principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și dispozițiile minime obligatorii privind asigurarea transparenței apelului de selecție respectiv, așa cum sunt menționate în Ghidul de Implementare aferent Submăsurii 19.2. Semnătura reprezentantului CDRJ pe Raportul de selecție validează conformitatea procesului de selecție față de prevederile din SDL. În cazul în care, conform prevederilor statutare, este mandatată o altă persoană (diferită de reprezentantul legal) din partea oricărei entități juridice participante la procesul de selecție (inclusiv GAL) să avizeze Raportul de selecție, la dosarul administrativ al GAL trebuie atașat documentul prin care această persoană este mandatată în acest sens.

GAL va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie prin publicarea pe pagina proprie de web a Raportului de Selecţie.În baza acestuia, GAL va transmite rezultatele selecţiei către solicitanţi. Solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile vor fi notificaţi de către GAL privind rezultatul verificării cererilor de finanțare.

Notificările vor fi transmise de GAL prin fax/posta/email, cu confirmare de primire din partea solicitanţilor. Notificările transmise solicitanţilor trebuie să conţină motivele pentru care proiectele nu au fost selectate – se vor menţiona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie – precum şi perioada de depunere şi soluţionare a contestaţiilor.

Anunțarea rezultatului selecției de proiecte depuse în această sesiune de cereri de proiecte se va face avându-se în vedere că termenul de evaluare lunară/trimestrială a proiectelor este, după caz de maximum 20, respectiv 50 de zile lucrătoare de la sfârșitul lunii/trimestrului respectiv. În cazul în care numărul proiectelor depude este prea mare și evaluarea în termen nu este posibilă, Consiliul Director/AGA poate aproba prelungirea termenuluide evaluare lunară/trimestrială.

Datele de contact ale Asociatiei GAL TINUTUL VERDE, unde solicitantii pot obtine informaţii detaliate:

Luni – Vineri, intervalul orar : 12:00 – 18:00; Adresa: Comuna Bîrla, sat Bîrla, str. Principală, nr. 106, judeţul Argeş; Telefon: 0248 678468Fax:0374 093104; e-mail :galtinutulverde@gmail.com

PRAGUL MINIM DE SELECȚIE a proiectelor este de 10 puncte pentru Măsura M1/2A, 15 puncte pentru măsurile M2/2A, M6/1B M9/6B, 50 de puncte pentru măsura M8/6B si de 60 puncte pentru Măsura M7/6B.

PRAGURILE DE CALITATE pentru lunile august - septembrie 2018 sunt următoarele:

 • Măsura M1/2A: 40 de puncte;
 • Măsura M2/2A: 55 de puncte;
 • Măsura M6/1B: 55 de puncte;
 • Măsura M7/6B: 80 de puncte;
 • Măsura M8/6B: 75 de puncte;
 • Măsura M9/6B: 45 de puncte.

PRAGURILE DE CALITATE pentru lunaoctombrie2018sunt următoarele:

 • Măsura M1/2A: 20 de puncte;
 • Măsura M2/2A: 35 de puncte;
 • Măsura M6/1B: 22 de puncte;
 • Măsura M7/6B: 70 de puncte;
 • Măsura M8/6B: 65 de puncte;
 • Măsura M9/6B: 25 de puncte.

PRAGURILE DE CALITATE pentru luna noiembrie 2018 sunt următoarele:

 • Măsura M1/2A: 10 de puncte;
 • Măsura M2/2A: 15 de puncte;
 • Măsura M6/1B: 15 de puncte;
 • Măsura M7/6B: 60 de puncte;
 • Măsura M8/6B: 50 de puncte;
 • Măsura M9/6B: 15 de puncte.
 

Preşedinte

GELCĂ MARIAN